#EECON'43

       การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference หรือ EECON) เป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้นำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยและประสบการณ์ระหว่างกัน การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้านี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสามัญ ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสมทบและคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมจากสถาบันที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในแต่ละปี การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

      ในปี พ.ศ. 2563 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 43 และเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยนเรศวรครบรอบ 30 ปี

EECON-43 Proceeding  สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ สามารถนำไปนับเป็นกิจกรรม “การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CPD)” รหัสกิจกรรม 301-03-2025-00/2010-001  คะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ได้รับ 15 PDU  สำหรับท่านที่ต้องการชั่วโมง CPD ให้แจ้งเลขสมาชิกสภาวิศวกรที่จุดลงทะเบียน และจะต้องร่วมงานในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม และ วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563

สามารถตรวจสอบเลขสมาชิกสภาวิศวกร ได้ที่นี่

Program

ลงทะเบียน (ไม่ได้บริการอาหารกลางวัน)

10.00 – 12.00 น.

2 Hr.

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

นำเสนอผลงาน

13.00 -14.30

1 hour 30 min

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

พักรับประทานน้ำชา-กาแฟและของว่าง

14.30 – 14.45 น. 

15 Min

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

นำเสนอผลงาน

14:45-17:00

2 hour 15 min

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

งานเลี้ยง Welcome Dinner ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 1

18.00 – 21.00 น.

3 hour

ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 1

ลงทะเบียน

07.30 – 09.00 น.

1 hour 30 Min

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

บรรยายหัวข้อ “AI and Data Analytic in Energy”

บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล เวลา 9.00 – 9.35 น. Abstract Applications for AI and Big Data/Data Analytics in the different segments of energy sector is colossal. From logistics and demand forecast, to identifying sources of oil in the seabed, a new use for the said approaches is being identified every other day. One of the themes that steer the research at BIIC@AIT, our research and start-up incubation center, is the use of AI & Data Analytics toward enhancing the efficiency and capability of the power and energy sector at different levels. Hybrid deep neural networks are used for time series forecasting of solar radiation, wind speed and electric demand to enable the energy management system to do efficient scheduling and control of various components. Based on the battery data from multiple applications, deep neural network forecasting models are being developed for enabling the application of EV-discarded batteries as a safe and low-cost energy storage alternative. Blockchain based peer-to-peer power trading pilot at AIT provides trading parties the facility to estimate their bidding using AI-based energy and demand forecasting results. Alongside the same, the different endeavours of our collaborators and their experiences in the field shall also be shared.  

35 Min

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล

Biography Serving as an academician for over 25 years, Prof. Weerakorn has dedicated his efforts to developing qualified and committed power and energy professionals, with a student-base comprising doctoral and master students from over 10 different countries, with an excellent publication record. He is a Chartered Financial Analyst Charterholder and Certified Energy Risk Professional. The […]

บรรยายหัวข้อ “บทบาทนวัตกรรม ของ กฟผ. ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าไทย”

บรรยายโดย ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ เวลา 9.35 – 10.10 น. Abstract     กฟผ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดูแลความมั่นคงทางด้านพลังงาน เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า การรับซื้อไฟฟ้า การส่งไฟฟ้าและควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ของ กฟผ. ที่คำนึงถึงนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าเพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันโดย คำนึงถึง มิติความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ความคุ้มค่าของการลงทุนเพื่อให้ราคาค่าไฟฟ้ามีความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค และสิ่งแวดล้อม โดยนวัตกรรมของ กฟผ. ตอบโจทย์ทั้ง 3 ด้าน เช่น การพัฒนาระบบ Digital Power Plant เพื่อให้โรงไฟฟ้ามีความมั่นคง เพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาระบบ Renewable Forecasting Center (RE-Forecast Center) เพื่อให้การควบคุมของระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงและสามารถวางแผนการผลิตและการจัดการระบบส่งได้อย่างแม่นยำ การประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงาน Grid Scale Energy Storage (Grid Scale ESS) เพื่อลดต้นทุนการบริหารจัดการในระบบไฟฟ้า และเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ระบบ Micro grid Energy Management System (Micro-EMS) ที่ กฟผ. พัฒนาขึ้นมาช่วยเสริมให้เกิดความมั่นคง การบริหารการใช้พลังงาน ช่วยให้การใช้พลังงานมีความคุ้มค่ามากขึ้น และทำการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆขึ้นสู่ศูนย์ควบคุมของระบบไฟฟ้าหลัก (National Control Center, NCC) เพื่อให้ข้อมูลเกิดการบริหารจัดการควบคุมพลังงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด ลดความซ้ำซ้อนของการบริหารจัดการพลังงาน นอกจากนั้น กฟผ. ยังคงพัฒนานวัตกรรมการประหยัดพลังงานนอกเหนือจาก เบอร์ 5 แล้ว ยังพัฒนาระบบบริหารจัดการโหลดอัตโนมัติและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปลดปล่อย CO2 ในพื้นที่ Smart City เป็นพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสิ่งแวดล้อม พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 โดยเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้น กฟผ. ได้มีบทบาทในทุกๆขั้นตอนของการพัฒนาระบบไฟฟ้าไทย ทั้งการผลิตไฟฟ้า การควบคุมไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและการส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนานวัตกรรมซึ่งเป็นของคนไทย ต่อไปในอนาคตได้ดังคำที่ว่า ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย และ นวัตกรรมไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ( Power for Thai Happiness/ Innovate power solutions for a better life)

35 min

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์

บรรยายหัวข้อ “บทบาทนวัตกรรม ของ กฟผ. ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าไทย” Biography นายสมชาย โชคมาวิโรจน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง และ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA. รุ่นที่ 1 จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎิบัณฑิต สาขาวิชา พลังงานทดแทน (หลักสูตร นานาชาติ) วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันดำรงตำหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มีความเชี่ยวชาญ สาขา พลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและ ไฟฟ้าสื่อสาร โดยเป็น วุฒิวิศวกรสาขาไฟกำลัง มีประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนา ระบบไมโครกริด ในสำนักงานใหญ่ กฟผ. และส่งผลงานเข้าร่วมในงาน ERC Sandbox ของ กกพ. จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต […]

พักรับประทานน้ำชา-กาแฟและของว่าง (บริการในห้องประชุม)

10.10 – 10.25 น.

15 Min

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

พิธีเปิดและถ่ายภาพหมู่

10.25 - 10.50 น.

25 Min

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

บรรยายหัวข้อ “เส้นทางของการไฟฟ้าในโลกแห่งนวัตกรรม”

โดย ดร. วิโรจน์ บัวคลี่ ผู้ช่วยผู้ว่าการดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เวลา 10.50 – 11.25 น.
    การก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลทำให้เกิดนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ต่างๆ อย่างมากมายไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าซี่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานชนิดหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ และเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตในทุกวันนี้ ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้เปลี่ยนไปทำให้การไฟฟ้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้าจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยดำเนินการด้าน Digital Transformation เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจเป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์(Production Innovation) นวัตกรรมกระบวนงาน(Process Innovation) หรือนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่(New Business Model Innovation) เป็นต้น      ในการดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับผู้บริโภคแล้วยังเป็นการปรับตัวของการไฟฟ้าให้อยู่รอดในโลกแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลอีกด้วย

35 Min

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

ดร. วิโรจน์ บัวคลี่

บรรยายหัวข้อ “เส้นทางของการไฟฟ้าในโลกแห่งนวัตกรรม” Biography วิโรจน์ บัวคลี่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้ามากกว่า 25 ปี ทำงานเกี่ยวกับงานวางแผนระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า งานวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก งานวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า และงานด้านยุทธศาสตร์องค์กร มีความเชี่ยวชาญในสาขาไฟฟ้ากำลัง โดยเป็นวุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้ากำลังและเป็นอนุกรรมการทดสอบและผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการมาตรฐานบริหารจัดการ การทำงานและการบำรุงรักษาในดาต้าเซนเตอร์ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เคยเป็นคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะอนุกรรมการยกร่างกฎระเบียบว่าด้วยอัตราค่าบริการของกระทรวงพลังงาน คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรของกระทรวงคมนาคม คณะทำงานการกำกับกิจการพลังงานทุกประเภทที่มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติหรือมีอำนาจเหนือตลาด สภาปฏิรูปแห่งชาติ และได้รับเชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาหลายสถาบัน อีกทั้งยังเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย(TESIA) และคณะที่ปรึกษากรรมการบริหาร IEEE PES Thailand Slide share : //bit.ly/3mUapfF  

บรรยายหัวข้อ “จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ไมโครชิพระดับโลก”

โดย ดร. นัยวุฒิ วงษ์โคเมท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เวลา 11.25 – 12.00 น.
     การบรรยายจะกล่าวถึงตั้งแต่เมื่อกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ยังเป็นนักศึกษาหรือทำงานอยู่บริเวณ Silicon Valley จนกลับมาเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในประเทศไทย แรงจูงใจในการเปิดบริษัท การชักชวนอดีตนิสิตนักศึกษาเข้ามาร่วมงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เริ่มแรกของบริษัท การหาลูกค้าในต่างประเทศ การขยายบริษัท ผลิตภัณฑ์และการตลาดในปัจจุบัน จนกระทั่งถึงการเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI ในปีนี้      สุดท้ายจะเป็นนำเสนอข้อคิดการตั้งบริษัท startup ด้านเทคโนโลยี ให้ประสบความสำเร็จ

35 Min

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

ดร. นัยวุฒิ วงษ์โคเมท

Biography ดร.นัยวุฒิ วงษ์โคเมท จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียที่ Berkeley ด้านการออกแบบไมโครชิพ หลังจบการศึกษา ดร.นัยวุฒิ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย เป็นเวลาห้าปี ก่อนที่จะออกมาร่วมก่อตั้งบริษัทซิลิคอนคราฟท์เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) หรือ SICT ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านไมโครชิพ RFID และทำการตลาดขายผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลก ตำแหน่งในปัจจุบันคือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) นอกจากนี้ ดร.นัยวุฒิ ดำรงยังเป็นกรรมการของ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด หนึ่งในผู้จำหน่ายเครื่องมือวัดและระบบออโตเมชันชั้นนำของประเทศ และยังเป็นเคยเป็นกรรมการด้าน RFID ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช)และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) Slide share : //bit.ly/2HXX7PY

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 – 13.00 น.

1 hour

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

เวทีเสวนา “งานวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม”

1 hour

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

นำเสนอผลงาน

14.00 – 15.30

1 hour 30 min

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

พักรับประทานน้ำชา-กาแฟและของว่าง

15.30 – 15.45 น.

15 Min

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

นำเสนอผลงาน

15.45-18.00

2 hour 15 min

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

งานเลี้ยง Banquet และพิธีมอบธงให้แก่เจ้าภาพ ครั้งที่ 44

18.00 – 22.00 น.

4 hour

ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 1

ลงทะเบียน

08.00 – 08.30 น.

30 Min

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

นำเสนอผลงาน

08.30 – 10.30 น.

2 hour

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

พักรับประทานน้ำชา-กาแฟและของว่าง

10.30 – 10.45 น.

15 Min

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

นำเสนอผลงาน และพิธีปิด

10.45 – 12.00 น.

1 hour 15 min

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 – 13.00 น.

1 hour

TOPLAND HOTEL & CONVENTION CENTRE Phitsanulok

KEYNOTE SPEAKERS

ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล
plus

ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล

Asian Institute of Technology

ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์
plus

ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ดร. วิโรจน์ บัวคลี่
plus

ดร. วิโรจน์ บัวคลี่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ดร. นัยวุฒิ วงษ์โคเมท
plus

ดร. นัยวุฒิ วงษ์โคเมท

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กําหนดการสําคัญ

 • หมดเขตรับบทความ (Full Paper) ส่งบทความ                     12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 • ขยายเวลารับบทความ (Full Paper) รอบ  2                       20 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
 • ขยายเวลารับบทความ (Full Paper) รอบสุดท้าย              31 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
 • แจ้งผลการพิจารณาบทความ                                             21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 • หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Camera Ready)              18 กันยายน พ.ศ. 2563
 • วันสุดท้ายของการลงทะเบียนของผู้นำเสนอบทความ               18 กันยายน พ.ศ. 2563
 • วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า                              9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 • การนำเสนอบทความ                                                28-30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Call for Papers

สาขาของบทความ

 • ไฟฟ้ากำลัง (PW)
 • การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DS)
 • อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PE)
 • โฟโตนิกส์ (PH)
 • ไฟฟ้าสื่อสาร (CM)
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์ (BE)
 • ระบบควบคุมและการวัดคุม (CT)
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CP)
 • อิเล็กทรอนิกส์ (EL)
 • พลังงานหมุนเวียน (RE)
 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า (GN)

การพิจารณาบทความ

     ดำเนินการโดย ผู้พิจารณาบทความระดับวิชาชีพขั้นสูงทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (Professional Reviewers) ที่ได้ รับการคัดเลือกตรงตามสาขาจากสมาคมวิชาการ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) หรือ EEAAT และจากสถาบันกรรมการทั่วประเทศ บทความที่ ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสาร การประชุม (Proceedings) ของ EECON-43 และต้องมีการนำเสนอในที่ประชุม บทความดีเด่น ในแต่ละสาขาได้จากการคัดเลือกในขั้นตอนแรก จากผู้พิจารณาบทความและจะได้รับการ พิจารณาตัดสินในขั้นตอนสุดท้ายโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมวิชาการทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) และจากสถาบันที่ เป็นกรรมการสามัญทั่วประเทศ

สถานที่จัดประชุม

     โรงแรมหรูระดับ 4ของจังหวัดพิษณุโลก ที่มีพร้อมทั้งห้องประชุมสัมมนาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ห้องพักที่สะอาดทันสมัย และบริการอื่นๆภายในโรงแรมอีกมากมาย ที่จะทำให้งานสัมมนาครั้งนี้ขององค์กรคุณ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับชาวคณะทุกคน

โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

68/33 ถนนเอกาทศรถ ต. ในเมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร.: +66 55 247 800

MORE INFORMATION

คณะกรรมการจัดการประชุม

คณะกรรมการสภาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

      ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน        (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
      ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร              (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
      ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย              (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
      รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย               (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
      รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร                (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
      ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม            (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
      ผศ.เดชา วิไลรัตน์                     (มหาวิทยาลัยมหิดล)
      ผศ.พินิจ เทพสาธร                    (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
      อ.ธนวิชญ์ ชุลิกาวิทย์                  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการ

      ครั้งที่ 1         วันที่ 13 มีนาคม 2563
      ครั้งที่ 2         วันที่ 3 กรกฏาคม 2563
      ครั้งที่ 3         วันที่ 4 กันยายน 2563
      ครั้งที่ 4         วันที่ 25 กันยายน 2563
      ครั้งที่ 5        วันที่ 29 ตุลาคม 2563

สถาบันกรรมการสามัญ

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

55

Academic institution

4

KEYNOTE SPEAKERS

189

Papers

169

Accepted

อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

3,000 บาท

*ราคานี้สำหรับ นิสิต/นักศึกษา ไม่เป็นสมาชิก EEAAT

ผู้ที่ลงทะเบียน จะได้รับ

 • Conference Souvenir Kit ประกอบด้วย กระเป๋า, Proceedings in Flash Drive, เอกสารรวมบทคัดย่อ
 • บัตรรับประทานอาหารทุกมื้อ
 • เสื้อที่ระลึก
ลงทะเบียนล่วงหน้า

5,000 บาท

*ราคานี้สำหรับ อาจารย์/บุคคลทั่วไป ไม่เป็นสมาชิก EEAAT

ผู้ที่ลงทะเบียน จะได้รับ

 • Conference Souvenir Kit ประกอบด้วย กระเป๋า, Proceedings in Flash Drive, เอกสารรวมบทคัดย่อ
 • บัตรรับประทานอาหารทุกมื้อ
 • เสื้อที่ระลึก
ลงทะเบียนปกติ

4,000 บาท

*ราคานี้สำหรับ นิสิต/นักศึกษา ไม่เป็นสมาชิก EEAAT

ผู้ที่ลงทะเบียน จะได้รับ

 • Conference Souvenir Kit ประกอบด้วย กระเป๋า, Proceedings in Flash Drive, เอกสารรวมบทคัดย่อ
 • บัตรรับประทานอาหารทุกมื้อ
 • เสื้อที่ระลึก
ลงทะเบียนปกติ

6,000 บาท

*ราคานี้สำหรับ อาจารย์/บุคคลทั่วไป ไม่เป็นสมาชิก EEAAT

ผู้ที่ลงทะเบียน จะได้รับ

 • Conference Souvenir Kit ประกอบด้วย กระเป๋า, Proceedings in Flash Drive, เอกสารรวมบทคัดย่อ
 • บัตรรับประทานอาหารทุกมื้อ
 • เสื้อที่ระลึก

กำหนด !!! 1 Register ต่อ 1 บทความ.

พิเศษ !!! สำหรับ นิสิต/นักศึกษา และอาจารย์/บุคคลทั่วไป ที่เป็นสมาชิก EEAAT อยู่แล้วหรือสมัครเข้าเป็นสมาชิก EEAAT จะได้ส่วนลดค่าลงทะเบียนทุกประเภท 1,000 บาท.

 • การลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับ นิสิต/นักศึกษา ที่เป็นสมาชิก EEAAT จากราคาปกติ 3,000 บาท ลดเหลือ 2,000 บาท
 • การลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับ อาจารย์/บุคคลทั่วไป ที่เป็นสมาชิก EEAAT จากราคาปกติ 5,000 บาท ลดเหลือ 4,000 บาท
 • การลงทะเบียนปกติสำหรับ นิสิต/นักศึกษา ที่เป็นสมาชิก EEAAT จากราคาปกติ 4,000 บาท ลดเหลือ 3,000 บาท
 • การลงทะเบียนปกติสำหรับ อาจารย์/บุคคลทั่วไป ที่เป็นสมาชิก EEAAT จากราคาปกติ 6,000 บาท ลดเหลือ 5,000 บาท
 • การลงทะเบียนปกติสำหรับผู้ติดตาม 2,500 บาท

รายนามผู้สนับสนุน

Exhibition

Copyright 2019. Faculty of Engineering, Naresuan University. All rights reserved