เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

#EECON'43

       การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference หรือ EECON) เป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้นำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยและประสบการณ์ระหว่างกัน การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้านี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสามัญ ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสมทบและคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมจากสถาบันที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในแต่ละปี การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

      ในปี พ.ศ. 2563 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 43 และเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยนเรศวรครบรอบ 30 ปี

กําหนดการสําคัญ

 • หมดเขตรับบทความ (Full Paper) ส่งบทความ                     12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 • ขยายเวลารับบทความ (Full Paper) รอบ  2                       20 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
 • แจ้งผลการพิจารณาบทความ                                       21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 • หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Camera Ready)              18 กันยายน พ.ศ. 2563
 • วันสุดท้ายของการลงทะเบียนของผู้นำเสนอบทความ               18 กันยายน พ.ศ. 2563
 • วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า                              9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 • การนำเสนอบทความ                                                28-30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Call for Papers

สาขาของบทความ

 • ไฟฟ้ากำลัง (PW)
 • การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DS)
 • อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PE)
 • โฟโตนิกส์ (PH)
 • ไฟฟ้าสื่อสาร (CM)
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์ (BE)
 • ระบบควบคุมและการวัดคุม (CT)
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CP)
 • อิเล็กทรอนิกส์ (EL)
 • พลังงานหมุนเวียน (RE)
 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า (GN)

การพิจารณาบทความ

     ดำเนินการโดย ผู้พิจารณาบทความระดับวิชาชีพขั้นสูงทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (Professional Reviewers) ที่ได้ รับการคัดเลือกตรงตามสาขาจากสมาคมวิชาการ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) หรือ EEAAT และจากสถาบันกรรมการทั่วประเทศ บทความที่ ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสาร การประชุม (Proceedings) ของ EECON-43 และต้องมีการนำเสนอในที่ประชุม บทความดีเด่น ในแต่ละสาขาได้จากการคัดเลือกในขั้นตอนแรก จากผู้พิจารณาบทความและจะได้รับการ พิจารณาตัดสินในขั้นตอนสุดท้ายโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมวิชาการทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) และจากสถาบันที่ เป็นกรรมการสามัญทั่วประเทศ

รูปแบบของบทความสำหรับการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43

คำแนะนำในการ Submit บทความ
ทุกบทความต้องเป็นรูปแบบ full paper และควรตัดชื่อผู้เขียน, หน่วยงาน, สถาบัน,แหล่งทุนสนับสนุน
หมายเหตุ : * แหล่งทุน ซึ่งระบุอยู่ในกิตติกรรมประกาศ อนุโลม ไม่ต้องตัดออก

สถานที่จัดประชุม

     โรงแรมหรูระดับ 4ของจังหวัดพิษณุโลก ที่มีพร้อมทั้งห้องประชุมสัมมนาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ห้องพักที่สะอาดทันสมัย และบริการอื่นๆภายในโรงแรมอีกมากมาย ที่จะทำให้งานสัมมนาครั้งนี้ขององค์กรคุณ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับชาวคณะทุกคน

โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

68/33 ถนนเอกาทศรถ ต. ในเมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร.: +66 55 247 800

MORE INFORMATION

คณะกรรมการจัดการประชุม

คณะกรรมการสภาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

      ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน        (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
      ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร              (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
      ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย              (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
      รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย               (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
      รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร                (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
      ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม            (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
      ผศ.เดชา วิไลรัตน์                     (มหาวิทยาลัยมหิดล)
      ผศ.พินิจ เทพสาธร                    (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
      อ.ธนวิชญ์ ชุลิกาวิทย์                  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการ

      ครั้งที่ 1         วันที่ 13 มีนาคม 2563
      ครั้งที่ 2         วันที่ 3 กรกฏาคม 2563
      ครั้งที่ 3         วันที่ 21 สิงหาคม 2563
      ครั้งที่ 4         วันที่ 25 กันยายน 2563

สถาบันกรรมการสามัญ

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

34

Academic institution

3

KEYNOTE SPEAKERS

267

Papers

495

ATTENDERS

อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

3,000 บาท

*ราคานี้สำหรับ นิสิต/นักศึกษา ไม่เป็นสมาชิก EEAAT

ผู้ที่ลงทะเบียน จะได้รับ

 • Conference Souvenir Kit ประกอบด้วย กระเป๋า, Proceedings in Flash Drive, เอกสารรวมบทคัดย่อ
 • บัตรรับประทานอาหารทุกมื้อ
 • เสื้อที่ระลึก
ลงทะเบียนล่วงหน้า

5,000 บาท

*ราคานี้สำหรับ อาจารย์/บุคคลทั่วไป ไม่เป็นสมาชิก EEAAT

ผู้ที่ลงทะเบียน จะได้รับ

 • Conference Souvenir Kit ประกอบด้วย กระเป๋า, Proceedings in Flash Drive, เอกสารรวมบทคัดย่อ
 • บัตรรับประทานอาหารทุกมื้อ
 • เสื้อที่ระลึก
ลงทะเบียนปกติ

4,000 บาท

*ราคานี้สำหรับ นิสิต/นักศึกษา ไม่เป็นสมาชิก EEAAT

ผู้ที่ลงทะเบียน จะได้รับ

 • Conference Souvenir Kit ประกอบด้วย กระเป๋า, Proceedings in Flash Drive, เอกสารรวมบทคัดย่อ
 • บัตรรับประทานอาหารทุกมื้อ
 • เสื้อที่ระลึก
ลงทะเบียนปกติ

6,000 บาท

*ราคานี้สำหรับ อาจารย์/บุคคลทั่วไป ไม่เป็นสมาชิก EEAAT

ผู้ที่ลงทะเบียน จะได้รับ

 • Conference Souvenir Kit ประกอบด้วย กระเป๋า, Proceedings in Flash Drive, เอกสารรวมบทคัดย่อ
 • บัตรรับประทานอาหารทุกมื้อ
 • เสื้อที่ระลึก

กำหนด !!! 1 Register ต่อ 1 บทความ.

พิเศษ !!! สำหรับ นิสิต/นักศึกษา และอาจารย์/บุคคลทั่วไป ที่เป็นสมาชิก EEAAT อยู่แล้วหรือสมัครเข้าเป็นสมาชิก EEAAT จะได้ส่วนลดค่าลงทะเบียนทุกประเภท 1,000 บาท.

 • การลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับ นิสิต/นักศึกษา ที่เป็นสมาชิก EEAAT จากราคาปกติ 3,000 บาท ลดเหลือ 2,000 บาท
 • การลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับ อาจารย์/บุคคลทั่วไป ที่เป็นสมาชิก EEAAT จากราคาปกติ 5,000 บาท ลดเหลือ 4,000 บาท
 • การลงทะเบียนปกติสำหรับ นิสิต/นักศึกษา ที่เป็นสมาชิก EEAAT จากราคาปกติ 4,000 บาท ลดเหลือ 3,000 บาท
 • การลงทะเบียนปกติสำหรับ อาจารย์/บุคคลทั่วไป ที่เป็นสมาชิก EEAAT จากราคาปกติ 6,000 บาท ลดเหลือ 5,000 บาท

รายนามผู้สนับสนุน

Copyright 2019. Faculty of Engineering, Naresuan University. All rights reserved